โจทย์ชีวิต: ครอบครัวอยากให้เรียนหมอ แต่สอบไม่ติด แม่เสียใจมากและจะให้สอบใหม่ แต่ตัวเองไม่อยากเรียนแล้ว ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน จะจัดการกับความเครียดอย่างไร?

แก้สมการ: ชีวิตไม่ได้จบแค่นี้ ไม่ได้มีทางเดียว และถ้าไม่รู้ว่า ต้องการอะไร เราจะตกไปอยู่ในความต้องการของคนอื่น ถ้าไม่มีแผนในชีวิต ก็ต้องไปตกอยู่ในแผนชีวิตของคนอื่น จะรู้ว่าเราต้องการอะไร คือ ทำจิตให้เป็นสมาธิ แล้วแยกแยะสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ เหตุและผล และความอยากกับสิ่งที่เป็น

*ปลูกฝังความเป็นสภาวะ คือ เอาความอยากแพร่ไป ในสิ่งต่าง ๆ เอาความทุกข์ไปใส่ให้เขา เหมือนเป็นบาป พอเขาไม่ได้ ก็เหมือนตีตราบาปไปที่เขา ด้วยความอยากที่คุณอยากให้เป็น เหมือนเป็นรอยแผลในชีวิต เหมือนรอยกรีดรอยสลักลงบนหิน มันลบออกยาก

จะสมหวังหรือไม่สมหวัง ให้รักษาจิตใจ วาจา ความคิดนึกให้ดี ให้มีสติ ทำสิ่งที่ควรทำ คือ อยู่ตามมรรคแปด ปฏิบัติไปอย่างนี้ ชีวิตมันจะคลี่คลายมีทางไปได้ เปิดโล่ง ไม่ตัน ทางที่ไปตามมรรคแปดนี้ ความทุกข์ในทุกขั้นตอนชีวิต จะลดลง ความสุขในการดำเนินชีวิตจะมีขึ้นได้

สรุป กลับมาที่จุดเริ่มต้น สร้างเหตุปัจจัย แยกเหตุจากผล สิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำ สิ่งที่เป็นความอยากกับสิ่งที่ได้ออกจากกัน จะแยกได้ด้วยการตั้งสติเอาไว้ เมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียว จะมีความแจ่มแจ้ง เป็นเหมือนไฟฉายส่องชี้ทาง ไปทางนี้ไม่ได้ ก็ไปทางอื่น หรือจะรอ มันไปได้

#1u0106-3-190508