จะทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวติดอบายมุข …คนที่ติดอบายมุข เขาจะไม่ได้เห็นคุณของสิ่งดีเลย แต่กลับเห็นคุณของสิ่งไม่ดี (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) พอเห็นสิ่งไม่ดีคืออบายมุขว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำมากๆ แต่เห็นสิ่งดี ๆ เช่น ศีล สมาธิ ภาวนา ว่าเป็นสิ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไร ถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์ ๆ คนไม่มีศีล เขาไม่ชอบฟังคนพูดเรื่องศีล คนไม่ดี เขาไม่ชอบฟังเรื่องดี ๆ ที่เรามาคอยจ้ำจี้จ้ำไช พูดอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเขายังเห็นประโยชน์เห็นความดีในอบายมุขนั้น เขาจึงยังทำอยู่

ฉะนั้น จึงให้เราเป็นกัลยาณมิตรของเขา คอยชักจูงให้ข้อมูลด้วยมีเมตตา แสดงให้เห็นโทษของอบายมุขอย่างนั้น ๆ และถ้าหากพูดแล้วเขาจะแตก พูดแล้วเขาจะไม่ฟัง เราอย่าเพิ่งพูด แต่ให้พูดในเวลาที่เขาจะฟัง พูดในเวลาที่จะให้ความดีมันเกิดขึ้นได้ คือหาช่องชี้แจ้งที่จะให้เขาเห็นโทษ และแนะนำหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อทดแทนเวลาที่เขาจะใช้ไปในทางอบายมุข ซึ่งพอเขามีปัญญาในระดับที่น้อมเข้าสู่จิตใจของตนเองได้แล้ว ก็จะสามารถเห็นโทษของหนทางแห่งความเสื่อมนี้ด้วยภาวนามยปัญญา คือ การพัฒนาจิตให้เรามีความรู้ในข้อนี้เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ว่า “ถ้าเราเห็นโทษของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรที่มันแย่ขนาดไหน ก็ตาม มันละได้หมด”

ในเอพิโสดนี้ จึงนำเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันมาสนทนาพูดคุยกันเพื่อแก้สมการได้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ครูอาจารย์ลงโทษลูกศิษย์ด้วยการดุด่าว่าตี การปรับตัวต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มีคนใกล้ตัวติดอบายมุข การเล่นเกมส์ที่มีการต่อสู้ฆ่ากัน และการละเมิดลิขสิทธิ์

#63-1u44