“ทุกข์อยู่ตรงไหน ความดับทุกข์ต้องอยู่ตรงนั้น”

Q: เวลาป่วยไข้มีทุกขเวทนาควรวางจิตอย่างไร
A: ใช้ทุกขาปฏิปทาให้เป็นประโยชน์ ให้เห็นทุกข์ที่อยู่ตรงหน้า เริ่มจากมีศรัทธาความมั่นใจที่มาคู่กับปัญญา ศรัทธามีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัย ตั้งสติ มีความเข้าใจในทุกข์ว่าทุกข์ต้องยอมรับ ไม่ใช่ว่ากำจัดมัน สิ่งที่ต้องกำจัด คือ ตัณหา ตัณหา คือ อยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์ ไม่อยากเจ็บป่วยไข้ ควรเห็นว่าสุขทุกข์เป็นธรรมดา ยอมรับมันจะอยู่กับมันได้ นี้เป็นทางสายกลาง

Q: บุญจากการบวชแก้บนเป็นการผูกมัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่
A: วิบากแห่งกรรมเป็นอจินไตย บางทีก็ได้บางทีก็ไม่สมปรารถนา สิ่งที่ควรทำคือทำความดีตามมรรค 8

Q: ความแตกต่างระหว่าง บุญ กุศล บารมี
A: คล้ายกัน บุญเป็นชื่อแห่งความสุข กุศลในกุศลธรรมบท 10 กายวาจาใจ บารมี คือ บุญที่สะสมไว้มาก ๆ จนเป็นปกติ เป็นอาสวะในทางดี

Q: ทำไมจึงกล่าว่าวิญญาณเป็นอาหารของนามรูป เมื่อกายดับแปรเป็นธาตุดินวิญญาณนี้เกี่ยวอย่างไร
A: อาหาร คือ การหล่อเลี้ยงให้เกิดขึ้นมา อาหารของวิญญาณ คือ นามรูป อาหารของนามรูป คือ วิญญาณ อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น  วิญญาณเป็นอาหารที่ให้เกิดต่อไป และต่อไป ให้เกิดการรับรู้ในนามรูป เหมือน chain reaction อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนแสง และฉาก ที่ว่าอาหารทำให้เกิดต่อไป จึงต้องกำจัดอาหาร 4 นี้อันใดอันหนึ่ง ถ้ากำจัดอาหาร คือ คำข้าวได้พิจารณาปฏิกูลอย่างน้อยจะได้อนาคามี ถ้ากำจัดอาหาร คือ วิญญาณได้จะบรรลุอรหันต์ เมื่อกายจะดับควรทำจิตให้วิญญาณไม่มีอาหารไปก้าวลงในนามรูปอื่นอีก 

Q: อยู่กับโลก ต้องการโลก จะบริหารอาหาร 4 อย่างไร
A: อยู่กับโลกต้องเข้าใจโลกจึงจะบริหารอาหาร 4 ได้ เข้าใจโลกตามกิจในอริยสัจ 4 คือ เข้าใจเหตุเกิด เข้าใจโทษอันต่ำทราม ความดับ ปฏิปทาให้ถึงความดับของโลก

Q: นั่งสมาธิไม่ได้เพราะใจพะวงกับความรู้สึกผิดต่อพ่อ ควรทำอย่างไร
A: เป็นความฟุ้งซ่าน ทำให้มีความร้อนใจ ทำความฟุ้งซ่านให้ดับไปได้ด้วยการระลึกถึงศีลที่มี และระลึกถึงโสตาปัตติยังคะ 4 มีศีล ใจมีปิติสุข เกิดสมาธิได้