ประเด็นในที่นี้ คือ ถ้าไม่เคารพกันเมื่อไหร่ มันก็จะเริ่มมีวาจาที่ทิ่มแทงกัน บาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะมีตามมา ซึ่งในปัจจุบันมีเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่า Hate Speech คือ วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ทำให้เกิดการแบ่งแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ซึ่งวาจาแบบนี้ มันเป็นมิจฉาวาจา ก็จะมีถ้อยคำที่ทำให้เกิดความทุ่มเถียงกัน เกิดจากการหวงกั้นทุ่มเถียงกันตามมา

ที่นี้มันจะจบกันอย่างไร การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น 1 ใน “อปริหานิยธรรม  7” และ  “เชฏฐาปจายนธรรม” คุณธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน จะนำมาซึ่งความเคารพซึ่งกันและกัน ลงรอยกันได้  นอกจากนี้ ยังมีคำถามจากท่านผู้ฟังและประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ที่ได้นำมาสนทนากันในเอพิโสดนี้

#63-1u38