หลายเรื่องในอดีตชาติที่ทำให้คนบางคนเคยเกิดเป็นหญิง แม้เแต่พระพุทธเจ้า พระอานนท์ ซึ่งประเด็นในที่นี้ คือ คนที่มีเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากกำเนิด เขาเหล่านั้นจะมีความละเอียดละออในเรื่องของกามมาก ตามวิสัยที่เคยมีมา ทำให้มีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มาก

แต่ความดีที่มี เป็นจุดที่สำคัญกว่า ฝึกปฏิบัติธรรมให้มาก ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ธรรมะย่อมรักษาคนที่ปฏิบัติธรรม จุดนี้จะทำให้เราพ้นจากกรรมนี้ มีจิตใจที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าชายและหญิง นำความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอน