“ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ”  เสียงเปล่งอุทานของยสกุลบุตร ผู้เป็นสุขุมาลชาติ ที่อิ่มเอิบไปด้วยกามคุณทั้งหลาย มีปราสาทสามฤดู มีทรัพย์สมบัติและเครื่องบำเรออันเลิศหรูมากมาย แต่ในที่สุดก็เกิดความสลดใจ เบื่อหน่าย ให้เรามาพิจารณาใคร่ครวญเรื่องราวของยสกุลบุตรนี้ แล้วน้อมเข้าสู่ตัวเรา 

“อิทํ โข ยส อนุปทฺทูตํ อิทํ อนุปสฺสฏฺฐํ” ทางออกไม่ใช่ไม่มี ทางออกมีอยู่ ๆ ทางที่ไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ไปทางนั้นจะมีคำตอบ แสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอ ๆ จะรู้ทางออกของความวุ่นวาย ความขัดข้อง ความไม่สงบนี้ สัก 1 หรือ 2 วิธี ที่นี่วุ่นวาย ที่นี่ขัดข้อง ที่นี่ไม่สงบ มันอยู่ในใจของเรานี้ ไม่ใช่ที่อื่น มันอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละ 

จะทำอย่างไรที่จะไม่วุ่นวาย ไม่ขัดข้อง มีความสงบได้ มีความเย็นได้ ทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ ที่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเอง หนทางปฏิปทานั้น คือ สติปัฏฐาน 4 (เจริญวิปัสสนาเห็นกาย เวทนา จิต และธรรม) พอเราตั้งสติไว้ด้วยอาการอย่างนี้ จะสามารถมีความที่จิตนั้นระงับลง สงบลง เป็นอารมณ์อันเดียว คือ โวสสัคคารมณ์  เมื่อมีการระลึกถึง นั่นคือสติ มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ก็ให้มีการกำหนดรู้ในเรื่องทุกข์ (ขันธ์ 5 ) กำหนดรู้นามรูป กำหนดรู้กายใจของเรา โดยมีการกำหนดรู้ มีการเห็นเหตุอย่างไร ถึงจะละความยึดถือได้  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S08E10 , S07E57 , S07E49 , #เหตุเกิดจาก “สติอินทรีย์” , #ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง , #มีสติในการหลีกออกจากกาม