ลูกศรเมื่อมันงอมันโก่ง คุณต้องเอาไปลนไฟก่อนแล้วดัดที่ไม้ง่าม การกระทำที่ช่างศรดัดลูกศรให้ตรง เหมือนกับจิตใจของเรา ถ้าอยู่สบายเกินไปแล้วมันงอมีอกุศล เพลิดเพลินยินดีพอใจกำหนัดลุ่มหลง งั้นอย่าอยู่สบายเลย มีสถานการณ์เกิดขึ้นมีโลกภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจไม่ดีซะ อยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมเกิด อยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้ จิตใจมีเมตตาต่อกัน มีสติสัมปชัญญะ เห็นความไม่เที่ยง มีปัญญาเกิดขึ้น คือ กุศลธรรม อันนี้ Blessing เลย โชคดีมาก ๆ ตรงที่กุศลธรรมเกิด การทำความเพียรมันจึงมีได้ในรูปแบบนี้ เป็นปัญญาที่เกิดขึ้น บางคนผ่านสถานการณ์มาได้ จิตใจเข้มแข็งดีขึ้น ตั้งอยู่ในศีลธรรมดีมีมากขึ้น ปรับเปลี่ยนสถานการณ์หนี้สิน เออนี่มันดี มันคอยปรับให้เรามาอยู่ในทาง

#63-1u50