เหตุปัจจัยแห่งการตายมีมาก ให้เราระลึกว่ายังมีอกุศลในใจหรือไม่ ถ้ามีให้ละเสีย ถ้าไม่มีให้อยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั้น ให้จิตตั้งอยู่กับสติ รักษาไว้ให้ดีดั่งมีเพชรฆาตคอยตามปั่นคอ การรักษานี้คือการสำรวมอินทรีย์ เราต้องฝึกสติไว้ตอนนี้ เพื่อที่ว่าเมื่อถึงตอนนั้นเราจะยังมีความผาสุกอยู่ได้  “ทำตอนนี้เพื่อที่ว่าตอนนั้นจะได้ไม่ร้อนใจ”

วิธีพิจารณาความตายอีกอย่างหนึ่งคือเรานั้นสำคัญจริงหรือ “ตัวตนความสำคัญ อะไรที่เป็นอัตตา มันไม่มี ถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อย ๆ  ความมัวเมาในชีวิตจะละไปได้”

Time Index

[00.02] มีสติไว้จัดระเบียบของใจ

[11.52] เริ่มการพิจารณาให้สติอยู่กับลม

[18.42] เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก

[20.35] ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

[33.44] รักษาสติให้ดี ดั่งมีเพชรฆาตคอยตามปั่นคอ

[38.42] สติปัฏฐานทั้ง 4 เป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์

[40.33] คนมีบุญเพราะได้มายาก (เต่าตาบอด)

[43.17] เจริญมรณสติคู่ไปกับอนุสติทั้ง10 ตัวเรานั้นสำคัญจริงหรือ

[50:00] ธิดานายช่างทอหูกคือตัวอย่างที่ดีในการเจิญมรณาสติ