Q: ทำไมคนเราเกิดมาแล้วแตกต่างกัน
A: พระพุทธเจ้าบอกว่า “กรรมเป็นตัวจำแนกสัตว์ให้ทรามหรือปราณีต” ดังนั้นกรรมทำให้คนไม่เท่ากัน แม้ทำกรรมอย่างเดียวกันก็อาจได้รับผลไม่เท่ากัน ขึ้นกับบุญที่เคยทำไว้ แต่ที่ทำให้เท่ากันได้ คือ เปิดโอกาสให้เขาสร้างกุศลธรรม สร้างเหตุสะสมความดีเพื่อพัฒนาความดีให้ขึ้นไปได้ด้วยกุศลกรรมบท 10

Q: เพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก
A: การที่เต่าตาบอดร้อยปีจะขึ้นมาหายใจ แล้วเอาหัวซุกเข้ารูแพได้ ความยากนี้เหมือนคนที่ไปอบายทั้ง 4 แล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยากมาก การกลับมาเกิดเป็นสัตว์หรือเป็นคน ก็เหมือนจำนวนของขนโคกับเขาโค

Q: การฆ่าตัวตายเป็นบาปเท่านั้น?
A: ไม่แน่ แต่โดยทั่วไปก็ถือว่าไม่ดี ในพุทธพจน์บางครั้ง การฆ่าตัวตายก็ได้รับการสรรเสริญ เพราะสามารถพ้นกิเลสได้ แต่บางกรณีก็ได้รับการติเตียน เพราะไม่แยบคายมีอวิชชา

Q: ฉันทะกับตัณหาต่างกันอย่างไร และเหตุแห่งฉันทะคืออะไร
A: ฉันทะ คือ ความพอใจ มีใช้ทั้งในส่วนที่เป็นกุศลและอกุศล ตัณหา คือ ความทะยานอยาก ใช้ในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเท่านั้น ฉันทะสร้างใหม่ด้วยการมีศรัทธา และเปลี่ยนฉันทะเก่าที่ไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยความเพียรด้วยปัญญา

Q: วิธีขจัดความอิจฉาริษยา
A: แก้โดยอย่าไปอยากอย่าไปมีตัณหา ด้วยการปฏิบัติตามมรรค 8

Q: ทำไมคนจึงคิดว่าตนถูกเสมอ
A: เพราะมีอวิชชาทำให้ไม่รู้ว่าอะไรถูกหรือผิด ต้องทำให้วิชชาและวิมุตเกิดด้วยการมาตามมรรค 8 เมื่อเกิดแล้ว จะเห็นว่าทั้งถูกและผิดเราก็ไม่เอา 

Q: จะแยกความจริง และความเชื่อได้อย่างไร
A: การรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านอยาตนะทั้ง 6 สิ่งนั้นไม่จริง ให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยง แยกแยะกิจที่ควรทำให้ถูกตามหลักอริยสัจ 4