โจทย์ชีวิต: เรียนจบแล้ว จะทำอะไรดี

แก้สมการ: ชีวิตนี้ฉันจะทำอะไร? เราต้องทำสักอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรก็ได้ ทำก่อนเลย สู้เลย ทำให้เต็มที่ด้วยมรรคแปด ตั้งเอาไว้ด้วยความเพียรที่ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น ความเพียร จะเป็นองค์ประกอบอันแรก ที่เราสามารถทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว เป็นจิตของคนที่จะรู้แจ่มใส ถึงขนาดที่ว่า ชีวิตชั้นต้องทำอันนี้ แจ่มแจ้งขึ้นมา จิตเขาจะต้องมีองค์ประกอบ 7 อย่างที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งนั้น คือ สัมมาสมาธิ 

ถ้าหนทางที่เราทำตามตลอดนี้ไป แล้วสามารถรักษามรรคแปดได้ เส้นทางนั้น คือ ถูกต้อง 

สรุป หลักการนี้ สามารถนำไปใช้ได้ไม่ใช่แค่บัณฑิตจบใหม่ แต่ปรับใช้ได้ในทุกเรื่อง บางคนเป็น Midlife Crisis ชั้นจะทำอย่างไรกับชีวิต? ถ้าเราปรับเปลี่ยนทัศนคติการดำเนินชีวิต ให้มีเมตตา มีความอดทน มีสัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ อยู่ในชีวิตการงาน ทางในจิตใจจะเปิดโล่งขึ้นมา มีความสว่างแจ่มใส เราจะรู้ว่า ชั้นทำต่อไปก็ได้ ไม่มีปัญหา หรือจะเปลี่ยนที่ไปทำอย่างนั้นก็ได้ รู้ได้ ไม่ต้องให้ใครบอก ว่าอันนี้คือดี คือไม่ดี ดีหรือไม่ดีนั้น คือดูตามทางมรรคแปดนั่นเอง

#1u0108-1-190520