“ความอิจฉาริษยาจะลดลงได้ ถ้ามีกรุณา”

Q: อยู่ในสมาธิจะไม่หิวใช่? ถ้าไม่สำรวมในการกินจะทำให้สมาธิเสื่อม?
A: มีสมาธิก็หิวได้ ยกเว้นในกรณีที่เข้าสมาธิในขั้นสูงได้จะไม่หิว แต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วจะมีเวทนาได้ แต่เวทนานั้นจะไม่กลุ้มรุมจิต เป็นผลจากกำลังของสมาธิ เวลากินควรพิจารณาว่า เพื่อลดเวทนาเก่าไม่ก่อเวทนาใหม่ ไม่เช่นนั้นจะทำให้สมาธิเสื่อมได้

Q: คนที่ไม่ระเบียบวินัยทำให้มีปัญหาทางด้านการงานการเงินหรือไม่
A: ไม่แน่ ความเกี่ยวเนื่องมีอยู่ในบางข้อ พิจารณาเป็นด้าน ๆ ไป

Q: เมื่อถูก unfriend ควรวางจิตอย่างไร
A: ไม่ควรยินดีหรือยินร้ายในคำด่าหรือคำชมนั้น ๆ ให้มีจิตเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ เป็นมหัคคตะ เมตตาไม่ใช่ความพอใจ ในทุกความคิดจะมีอารมณ์ติดมาเสมอ เราจึงควรตั้งสติเอาไว้

Q: ตักเตือนเพื่อนแค่ไหนจึงเหมาะสม
A: ให้เห็นความลำบากของเราและเขาเป็นเรื่องเล็กน้อย ถ้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การตักเตือนกันเป็นเรื่องดี การอยู่ด้วยกันจึงจะเกิดประโยชน์

Q: การพูดอย่างไรจะไม่เป็นการยุแยง และผิดศีล
A: ศีลข้อ 4 เป็นเรื่องการโกหก ถ้าจะให้ละเอียด คือ นำสัมมาวาจาข้ออื่นมาใส่ด้วย อย่านำข้ออ้างในการกล่าวจริงมาทำอกุศล การที่เราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้อีกคนฟัง เราก็เป็นคนไม่ดีด้วย ต้องใช้ปัญญารักษาคำพูดให้ดี เมตตาทั้งสองฝ่าย

Q: ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจ้านายไม่เป็นใจ
A: อย่าไปมองว่ามีการประจบสอพลอ เพราะจะทำให้มีจิตอิจฉาริษยา ให้มองว่าเป็นการอาศัยผลประโยชน์ร่วมกัน ดูผลประโยชน์เรื่องมรรค 8 เรื่องความดีดีกว่า การมีกรุณาจะละอิจฉาได้ พรหมวิหาร 4 จะรักษาจิตของเราให้นิ่งได้  พอจิตนิ่งเราจะรู้ว่าอะไรควรละอะไรควรทำ เลือกใช้ให้เหมาะสม