“คนไหนก็ตามที่สามารถพูดแล้ว ทำแล้ว ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย คนนี้มีปัญญามาก จุดที่จะพูดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งออกไป ปัญญาเราจะทำให้เกิดขึ้นได้ไหม” ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างในหลายกรณีที่เกี่ยวกับทางกายวาจา และที่ยิ่งขึ้นไป คือ ทางใจ

ยิ่งกระแสของตัณหาของกิเลสมันพัดแรง เพราะฉะนั้น จิตใจของเราต้องมีสมาธิต้องมีสติมาก ๆ ต้องอยู่เหนือมาก ๆ จะเป็นคนเหนือคน จิตใจคุณต้องควบคุมได้บังคับได้ “อะไรที่ได้มายาก ๆ มันมีคุณค่าในตัวเอง การทำความดี มันไม่ง่ายอยู่แล้ว” ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้ว จะได้มาง่าย ๆ มันไม่มี ความสุขเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก

#64-1u36