คนเราถ้ามีความอยากมาก มีความรักมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก เมื่อเห็นทุกข์มากจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นการเห็นธรรมได้ ก็ต้องมีศรัทธามากด้วยเช่นกัน เพราะศรัทธามากนี้เอง จะทำให้เกิดความเพียรและมีความแน่วแน่ในการปฏิบัติ ดังเช่นตัวอย่างของภิกษุณีที่ได้พบกับความทุกข์มาก คือ พระกีสาโคตมีเถรี พระพหุปุตติกาเถรี นอกจากนี้ได้ยกเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรี อัครสาวกเบื้องซ้าย และพระอุตตราเถรี ผู้ซึ่งบวชเมื่อแก่ แต่ก็มีศรัทธาในคำสอน ขึ้นมาประกอบเพิ่มเติม เชิญรับฟังธรรมะที่พวกท่านได้สดับจนบรรลุธรรม 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณ Ep.42 , ขุดพชรในพระไตรปิฏก Ep.38, Ep.34