6 เรื่องราว ที่น่าสนใจที่เมื่อกำลังจะตาย ได้มีนิมิตแห่งความไม่ดี หรือคนที่เคยทำไม่ดีเคยทำผิดพลาด คนรอบข้างคิดว่าจะตายไปไม่ดี แต่เนื่องจากทุกท่านมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้ไปดีได้ ซึ่งข้อคิดจากเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเครื่องเตือนสติว่า “ความตายไม่ยกเว้นแก่ใคร ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกวัย ดังนั้นเราควรดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ให้เรามีที่พึ่ง มีสรณะเป็นของตัวเราเอง เมื่อความตายมาเยือน เราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้”

ธรรมบทแปลเรื่อง นางสุมนาเทวี (ภาคที่ 1 เรื่องที่ 13) | บุตรสาวคนสุดท้องของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก่อนตายได้เรียกบิดาว่าพี่ เนื่องจากนางได้บรรลุพระสกทาคามี ซึ่งสูงกว่าบิดาผู้บรรลุพระโสดาบัน

ธรรมบทแปลเรื่อง นันทโคปาลกะ (ภาคที่ 2 เรื่องที่ 31) | คนเลี้ยงโคชื่อ นันทะ แม้ว่าเขาจะเป็นแค่คนเลี้ยงโคแต่ก็มีทรัพย์มาก ได้ถวายภัตตาหารเป็นเวลา 7 วัน และในวันที่ 7 ได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุโสดาปัตติผล  นายนันทะได้ถือบาตรตามส่งเสด็จพระองค์แล้ว ขากลับได้ถูกคู่อริฆ่าตาย

ธรรมบทแปลเรื่อง นางวิสาขาอุบาสิกา (ภาคที่ 6 เรื่องที่ 167) | เป็นเรื่องของนางสุทัตตีหลานสาวของนางวิสาขาได้เสียชีวิตลง นางวิสาขาเศร้าเสียใจเป็นอันมากที่สูญเสียหลานสาวอันเป็นที่รัก  พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเตือนสติว่า “ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก;
ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรัก, ภัยจักมีแต่ไหน”

ธรรมบทแปลเรื่อง พระอนาคามิเถระ (ภาคที่ 6 เรื่องที่ 172) | ภิกษุซึ่งบรรลุอนาคามีแต่ไม่เคยบอกลูกศิษย์ เมื่อคายลงแล้วเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาส ลูกศิษย์เสียใจเป็นอันมากเพราะเข้าใจว่าอาจารย์ยังไม่บรรลุธรรม 

ธรรมบทแปลเรื่อง พ่อค้ามีทรัพย์มาก (ภาคที่ 6 เรื่องที่ 211) |  เศรษฐีผู้ที่กำลังจะตายภายใน 7 วัน ได้พระอานนท์มาแจ้งเตือน หลังจากฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุพระโสดาบัน 

ธรรมบทแปลเรื่อง บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง (ภาคที่ 4 เรื่องที่ 81) | นายตัมพทาฐิกะ (บุรุษผู้มีเคราแดง) ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตประหารชีวีตโจรมาเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลา 55 ปี แต่สุดท้ายเพราะความคิดที่จะเริ่มทำความดี ประกอบกับการที่ได้พระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตร  หลังจากฟังธรรมได้บรรลุโสดาปัตติมรรค จึงเมื่อตายลงได้ไปสู่สุคติภูมิ