สำหรับคนที่คิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ฉันจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ ในตอนนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในความที่ยังครองเรือนอยู่ เป็นฆราวาสมีความทุกข์มากมายหลายด้าน ทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ให้ถูกต้องโดยธรรม

การที่จะอยู่ในร่องรอยธรรมะและอยู่ในการครองเรือนนั้น เริ่มต้นจากมีศรัทธา มีความเพียร และให้ระวังเครื่องทดสอบที่จะให้ผิดศีล ทำให้เสื่อมศรัทธาไขว่เขวไปในทางอื่น จึงต้องมีศรัทธาชนิดที่หยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพุทโธ ธัมโม สังโฆ และศีล อยู่ในขอบกรอบของมรรค อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ไปตามทางได้ ทำให้การปฏิบัติของเรานั้นมี “โสตาปัตติยังคะ 4” แจกแจงมาในเรื่องของการงานการเงิน สุขภาพ การแบ่งจ่ายทรัพย์ การดำเนินชีพอยู่ในศีล และทำตามหน้าที่ในเรื่องทิศทั้งหกให้ถูกต้องโดยธรรม

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists:คลังพระสูตร Ep.66 ,Ep.69, นิทานพรรณา Ep.44, Ep.45 , ขุดเพชรในพระไตรปิฎก Ep.40, Ep.41  #ทิศทั้งหก

#1942-1u0201