Q: การรู้อริยสัจ 4 ดับอวิชชาได้อย่างไร 
A: คำตอบของคำถามนี้คือ ให้หยุดคิดก่อน เพราะปัญญาเกินกำลังของสติทำให้ฟุ้งซ่าน ให้ใช้ปัญญานั้นไปในทางเพิ่มศรัทธาในพุทธธัมสงฆ์ เมื่อมั่นใจแล้วจะทำให้มีกำลังความเพียรกำลังสติเพิ่มขึ้น ทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิจะงัดต่อมสงสัยได้ 

Q: ทำไมต้องขันธ์ 5 ไม่ใช่ขันธ์ 6
A: ขันธ์ 5 เป็นการบัญญัติของพระพุทธเจ้าจิตสามารถเข้าไปยึดถือ 5 อย่างนี้ได้หมด ขันธ์ 5 อยู่ในกองทุกข์ของอริยสัจ 4 ลักษณะที่เกิดทุกข์เพราะอาศัยขันธ์ 5 และตัณหามันจึงเป็นทุกข์ ทำกิจในแต่ละขั้นในอริยสัจให้ถูก เมื่อปฏิบัติตามมรรคแปดจะเข้าใจทุกข์ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธได้ ปฏิบัติตามมรรคด้วยศรัทธาด้วยความเพียรเต็มที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้

Q: คำว่า พระอรหันต์หมดอุปาทาน ท่านตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท ทำไมท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ได้?
A: ท่านหมายถึงตัณหาดับไป พอตัณหาดับหมด วิญญาณที่จะมาเป็นทุกข์ไม่มี เพราะว่าตัณหาทำให้เกิดอุปาทาน อุปาทานนี้ไม่เกิดที่ไหนนอกจากขันธ์ 5 พอตัณหาดับ อุปาทานก็ดับ พออุปาทานดับก็ไม่เกิดความยึดถือในขันธ์ อุปาทานในขันธ์ 5 ดับไป ขันธ์นั้นไม่มาเป็นทุกข์อีก ท่านจึงเรียกว่าดับทุกข์ได้ แต่ขันธ์ 5 ก็ยังดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมัน

Q: สัตตานังคืออะไร และเป็นขันธ์ 6 ได้หรือไม่
A: มีความหมาย 2 นัยยะ คือ สัตว์โลก และความสามารถที่จะเข้าไปยึดถือได้ ในที่นี้คือความหมายที่ 2 ไม่ได้มีความหมายว่ามีสัตว์ในขันธ์ 5 

Q: คนเราหยุดคิดได้หรือไม่ 
A: สัตว์ยังฝึกได้ จิตคนเราก็เช่นกัน จะให้คิดหรือไม่คิดก็ย่อมได้ เมื่อทำได้จะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือจิตอยู่ที่การฝึกทำให้ชำนาญ จิตที่มีสติจะได้รับการหุ้มห่อ ในชีวิตทำได้ดูพระพุทธเจ้าสามารถเทศนาได้แม้อยู่ในฌาน 4 หรือเมื่อเราเข้าสมาธิความคิดมีอยู่แต่ไม่มากวนกัน 

Q: โสดาบัน 24 คืออะไร
A: ในพุทธพจน์มี 3 แต่ในอรรถคาถามาแบ่งเพิ่มตามปฏิปทา 4