เพราะไม้อ่อนดัดง่ายกว่า หน้าที่ของพ่อแม่จึงต้องให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป อย่างน้อยต้องสอนให้เขามีศีล รักษาศีล แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น ๆ ส่วนผู้สูงอายุก็ใช่ว่าจะดัดไม่ได้ ด้วยเวลาที่งวดลง ๆ เราจึงต้องรีบทำความเพียร จะอยู่ที่วัดหรือที่ไหนก็ตาม ให้รักษาจิตใจให้อยู่ในมรรค 8 กายวาจาก็จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ ปรับความเพียรให้เสมอ ๆ กัน ด้วยสติที่ตั้งเอาไว้เมื่อเจอผัสสะหรือสิ่งกระทบต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อบ่มไป ๆ ด้วยทานศีลภาวนา ด้วยศีลสมาธิปัญญา “‘อินทรีย์ 5’ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา” มันจะแก่กล้าขึ้น จิตใจเราจะสุกง่อมเป็นอริยผล บรรลุธรรมขึ้นมาได้