ค่านิยมในการถ่ายรูปอาหารลงโซเซียล…ถ้าบริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมา บาปจะยิ่งมาก เพราะเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่ได้มาซึ่งวัตถุกามนั้น ทั้งกระบวนการที่เข้าไปถึงในจิตใจของเรา อาหารไม่ได้อยู่แค่ท้องแล้วไปทวารหนัก แต่มันเข้าไปอยู่ในใจด้วย ตรงที่เข้าไปสู่ในใจแล้ว ทำให้กิเลสลดลงไหมอันนี้สำคัญ ดังนั้นเราจะให้เป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้ารับบาปมาแล้ว มีกามกิเลสมากในวัตถุที่เป็นอาหารมาก อันนี้บาปก็ต่อไปอีก 

กรอบขอบที่ต้องตั้งไว้ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียน จนถึงในจิตใจ จะให้คนอื่นควบคุมบังคับไม่ได้ เขาทำไม่ได้ เราก็บังคับจิตของคนอื่นไม่ได้ เราต้องรักษาจิตของเราเอง ตรงนี้สำคัญ ควบคุมกายวาจา ไม่ผิดศีล ใจก็ต้องรักษาควบคุมให้มีการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภค อันนี้จะดีจะเป็นบุญแน่นอน

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.59

#1u0121-1-190819