ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ข้อที่ 1-40 )

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏกในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 20 ข้อที่ 1 – 40
รูปาทิวรรค หมวดว่าด้วยรูปเป็นต้นที่ครอบงำจิตบุรุษและสตรี (ข้อ 1-10)
นีวรณปหานวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นเหตุละนิวรณ์ (ข้อ 11-20)
กัมมนิยวรรค หมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ควรแก่การใช้งาน (ข้อ 21-30)
อทันตวรรค หมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ได้ฝึก (ข้อ 31-43)