ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ข้อที่ 130-169)

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏกในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 20 ข้อที่ 130 – 169
ทุติยปมาทาทิวรรคหมวดว่าด้วยความประมาทเป็นต้น หมวดที่ ๒ (ข้อ 130-139 ทุติยปมาทาทิวรรคที่ ๑๐ จบ)
อธัมมวรรค หมวดว่าด้วยธรรมและอธรรม (ข้อ 140-149)
อนาปัตติวรรค หมวดว่าด้วยอาบัติและอนาบัติ (ข้อ 150-169)