เข้าใจความหมายและรายละเอียดของ “อวิชชา”
เหตุปัจจัยและวีธีแก้ เพื่อให้เกิดความรู้คือ “วิชชา” ได้