ผู้นำที่ไม่ใช่เป็นแค่เจ้านาย ลูกน้องที่ดีที่ไม่ใช่ประจบ แต่รู้จักปรับปรุงประสิทธิภาพการงานของตนเองด้วยอิทธิบาท 4 ที่ถ้าตั้งไว้ที่ความอยาก ต้องการเลื่อนขั้นต้องการเงินทอง แต่ถ้าไม่ได้ก็จะรู้สึก “หมดไฟ” เพราะตกกับดักของความอยาก ติดทั้งสองทาง 

มีเป้าหมายไม่ซังกะตาย แก้ปัญหา Midlife crisis ที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาความสามารถของตน ทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน อย่างไรที่จะได้มาและออกไปโดยธรรม เป็นบุญทั้งสองทาง และยิ่งถ้ามีปัญหาระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ยิ่งต้องพูดคุย อยู่ด้วยกันสงเคราะห์กัน ลองฟังดูจะเข้าใจการแสวงหาความสำเร็จที่ถูกต้อง

#64-1u20