คำสอนที่ช่วยเสริมปัญญาและสติ เพื่อการจัดการกับความคิดที่แคร์ความคิด ความรู้สึกของผู้อื่น จนไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งผู้ถามเองเข้าใจว่า จิตใจระดับลึกของตนเองคงต้องการให้สิ่งภายนอกคือ คนในสังคมยอมรับ แต่จริงๆ แล้วต้องการหลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้ ซึ่งปกติจะอาศัยการรับรู้ลมหายใจ เพื่อเรียกสติ
สุดโต่ง 2 ข้าง เพราะกิเลสเอาเราทั้งสองด้าน ทั้งที่เป็นลักษณะของ “ภวตัณหา” คืออยากมีอย่างนั้นอย่างนี้ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ และ “วิภวตัณหา” คืออยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการไม่อยากได้
เหตุปัจจัยที่ดีก็มี อันได้แก่ ความเป็นคนว่าง่าย อ่อนน้อม เก็บจิตของตนเอง รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
รากเหง้าของความรู้สึกแคร์ผู้อื่น เกิดจากการที่เราต้องการให้ผู้อื่นยอมรับเรา รักเรา เป็นการทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นนั่น คือ “มานะ” หรือ “ความเป็นอัตตาตัวตน” ที่ถูกปกปิดด้วยอำนาจของนันทิราคะ (ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน) จึงทำให้เราเมามึน เข้าใจสถานการณ์ได้ไม่เต็มที่ ไม่เห็นตามที่เป็นจริง ซึ่งวิธีแก้ไขได้ดีที่สุด คือ การปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์ 8 โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าทำเพื่อเขาหรือทำเพื่อเรา (วิจิกิจฉา) เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความคิดที่เป็นมิจฉาสังกัปปะ ซึ่งจะไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง เบียดเบียนทั้งผู้อื่น หรือเบียดเบียนทั้ง 2 ฝ่าย
แคร์ผู้อื่นเพราะห่วงใย แต่หากห่วงใยมากเกินไปจะทำให้เป็นความกังวลได้
ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ตั้งตนอยู่ในหลักธรรมข้อพรหมวิหารสี่ เพื่อเป็นการรักษาทั้งตนเองและผู้อื่น
นิสัยบางอย่าง (อาสวะ) ทำให้ตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก หากกระทำนิสัยนั้นไปนานๆจนเป็นรูปแบบ (Pattern) จะกลายเป็นสันดานได้
จุดทดสอบ คือ ผัสสะที่พบเจออยู่ทุกขณะ
ทำจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อตัดละกิเลสและทำให้อ่ออนกำลังลง ความคิดใดที่เป็นประโยชน์ เกิดกุศลให้ลงมือปฏิบัติเอาไว้ทันที แต่หากความคิดใดที่เป็นอกุศลอย่าไปเอาไว้ ละเสีย ทิ้งเสีย อย่างไรก็ตามความคิดทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ถือว่าเป็นอนัตตา เกิดจากเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา ให้ละวางลงเสีย
การปฏิบัติดี ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ทำตนตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างตามสังคมที่ถูกปรุงแต่งกันไป อย่างไรก็ตามข้อขัดแย้งเหล่านั้นก็จะค่อยๆ คลี่คลายได้ในที่สุด
พระใหม่ขณะบิณฑบาตแล้วฝาบาตรตก ถือว่าอาบัติหรือไม่ และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ผู้ถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเรื่องเกียวกับข้อถกเถียงในการทำแท้ง (Ban abortion) โดยเริ่มต้นจากนักการเมืองส่วนใหญ่ในสภาถกเถียงกันให้ยกเลิกการทำแท้ง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาประท้วงคัดค้านเพื่อให้มีการทำแท้ง เพราะเห็นแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องตั้งครรภ์เนื่องจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นชาวพุทธ นับถือคำสอนในพระพุทธศาสนา ผู้ถามจึงเกิดข้อสงสัยว่าคนเหล่านั้นจะมีโอกาสทราบหรือไม่ว่า การทำแท้งไม่ใช่ทางออกของปัญหา และหากพบบุคคลเหล่านั้นที่เห็นด้วยกับการทำแท้ง ควรจะพูดอย่างไรให้คนต่างศาสนา ต่างความเชื่อ ได้เข้าใจถึงทางออกที่แท้จริง