ในเอพิโสดนี้ ได้นำนิทานชาดก 2 เรื่องราว ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ ได้แก่ “ตัจฉกสูกรชาดก” ว่าด้วยความสามัคคีของหมูที่พร้อมใจกันสู้กับเสือจนชนะ และ “มหิฬามุขชาดก” ว่าด้วยการเสี้ยมสอน ปรารภช้างมหิฬามุขที่แต่เดิมเป็นช้างดี มีศีล ไม่เบียดเบียนใครๆ แต่เพราะได้ฟังคำของพวกโจร จึงกลายเป็นช้างดุร้ายเที่ยวทำร้ายผู้คน ต่อมาภายหลังได้ฟังคำของเหล่าผู้ทรงศีลอยู่เป็นประจำ ก็กลับมาเป็นช้างที่ดี มีศีล มีมารยาท สงบเสงี่ยมเรียบร้อย และมีความเมตตาเอ็นดูดังเดิม

นอกจากนี้ ได้นำเรื่อง “ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง” และเรื่อง “การปราชัยของพระเจ้าโกศล” มาประกอบขยายความเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงที่มาที่ไปของเรื่องราว