“มาร” คือ ผู้ล้างผลาญความดี ที่จะมักเอาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็นเหยื่อล่อ ให้เราติดกับดัก ด้วยเงื่อนไขให้เราทำความชั่วความบาปอกุศล เพื่อแลกกับสุขเวทนาที่จะได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทอง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความร่ำรวย อันเป็นเงื่อนไขสัญญาแลกเปลี่ยนของปีศาจที่เราได้ทำไว้แล้ว ซึ่งเมื่อถูกทวงคืน จะก่อให้เกิดความไม่ดีขึ้นมารุมเร้าในภายหลัง เกิดทุกขเวทนา ตลอดไปจนถึงตกนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย   

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “ถ้าเผื่อว่า เรารู้ว่ามันไม่ดี แล้วเราทำไป โทษบาป มันน้อยกว่าคนที่ไม่รู้ว่าไม่ดี แล้วทำลงไป” ดังนั้นคนไม่รู้ตัว ทำลงไป มันจึงอันตรายมาก ในที่นี้ พึงมาทำความเข้าใจและแยกแยะให้ถูกต้องด้วยปัญญาใน 3 สิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ร่องรอยของมาร จึงไม่ใช่จะเห็นแก่สุขหรือทุกข์ แต่ให้เห็นในกุศลหรืออกุศล 2) สุข ทุกข์ เกิดได้ ดับได้ เป็นธรรมดา และ 3) ศีลมีค่ามาก อย่าแลกเพียงเพื่อความสุขเล็กน้อย

ทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ เรารู้ เราทำ ให้ระมัดระวัง ให้รักษาความดีกุศลธรรมของเราให้มันเต็มที่ แยกแยะให้เห็นความดี ความไม่ดี ให้มันถูกต้องตามกระบวนการของกุศลอกุศล กุศลให้เอาไว้ จะสุขทุกข์ไม่ว่า แต่ทำกาย วาจา ใจ ให้มันชอบ จะทำให้ละอกุศล เพิ่มกุศล เป็นความกล้า เป็นความเพียร กล้าที่จะฉีกสัญญาปีศาจนี้ ไม่ไปตามทางที่มารขีดเอาไว้ แต่ดำเนินไปตามทางใหม่ที่เป็นทางอันประเสริฐ (อริยมรรคมีองค์ 8) ซึ่งเป็นความดี เป็นสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งอื่นเป็นเครื่องล่อ เป็นทางโล่งทางโปร่ง ที่มีความเกษม ที่มีความเย็น เป็นที่สุดจบได้

#2031-1u0242