ในช่วงของต้นปีใหม่ อยากให้ทบทวน ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีด้วยระบบที่ถูกต้อง ตามกระบวนการอริยสัจสี่ ตามกระบวนการของมรรคแปด การทำการปฏิบัติที่สอดแทรกมรรคแปดเข้าไป ด้วยกำลังของพระเสขะ ไม่ว่าเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ในชีวิตประจำวัน สามารถที่จะให้เราเดินตามทางมรรคแปด การงานนั้นก็ทำให้เข้าสู่นิพพานตามทางนี้มรรคแปดด้วย ไปตามทางการงานด้วย เราจะมีความสบายใจมาก ๆ 

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องให้ครบถ้วนทุก ๆ ด้านของชีวิต กระบวนการจะเป็นอย่างไร ระบบหรือปฏิปทาจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ทุกสัปดาห์ทุกวัน ๆ ใคร่ครวญพิจารณา จะทำให้ปีนี้จะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของเราได้ จะเป็นปีที่ไปตามทางไปสู่เป้าหมายได้

#64-1u03