Q: สวดมนต์ควรสวดบทใด และการทำวัตรเช้าเย็นควรหรือไม่
A: สวดบทที่เรารู้ความหมาย เข้าใจ เพื่อให้ถึงจุดที่จิตสงบแล้ว จะเห็นธรรมตามจริงได้ วัตร คือ ข้อปฏิบัติที่ทำเป็นปกติควรทำ

Q: ความแตกต่างระหว่างศีล 8 กับศีลอุโบสถ และควรสมาทานก่อนหรือไม่
A: ไม่เหมือนกัน ศีล 8 จะรวมทั้งหมด ถ้าผิด คือ ผิดทั้งหมด ส่วนอุโบสถศีล คือ รับมาทีละข้อ อุโบสถ คือ การเข้าอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่ง เป็นการตั้งใจให้มันได้ อย่ากลัวผิด อย่ากลัวการสมาทาน เป็นการเพิ่มกำลังของสัมมาสติ และสัมมาวายามะ ก่อให้เกิดสมาธิ
ศีล คือ ความเป็นปกติ การสมาทาน คือ ความตั้งใจมั่นให้มันได้ เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นปกติในทางดี ควรทำ

Q: อะไรคือปานะ
A: ปานะ คือ น้ำจากผล 8 อย่าง ผ่านการกรอง ไม่ผ่านความร้อนหรือน้ำตาล ดื่มได้เหมือนน้ำเปล่าโดยไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัย นอกนั้นเป็นยาที่กิน หรือดื่มเพื่อระงับเวทนา

Q: ศีล 8 ตอบไลน์ได้หรือไม่
A: ถ้าดูแล้ว ราคะโทสะโมหะนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง เอาอันนี้เป็นเกณฑ์

Q: ถือศีลที่บ้านแต่ไม่กล้าสมาทานควรทำอย่างไร
A: สมาทาน คือ การรับเอามาปฏิบัติ เหมือนรับมงกุฎดอกไม้มาประดับที่ศรีษะ ควรทำ ไม่ต้องกลัวผิด จะทำให้สติมีกำลัง 

Q: ญาติเธอ ญาติฉัน ใส่ใจไม่เท่ากัน มีมุมอย่างไร
A: ให้ปฏิบัติตามหลักธรรม 3 ข้อที่ธนัญชัยเศรษฐีสอนนางวิสาขา พร้อมทั้งทำหน้าที่ในทิศทั้งหก ก็จะไม่มีปัญหา

Q: การหายตัวได้มีจริงหรือ
A: ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริง เป็นอิทธิวิธญาณ เป็นปัญญา มีเหตุจากสมาธิ เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าไม่ยกย่อง สิ่งที่ควรทำให้มี คือ อาสวักขยญาณ

Q: ความสามารถที่เกินเด็กเป็นไปได้หรือ
A: สามารถเป็นไปได้ ที่ยิ่งกว่านั้น คือ สำเร็จเป็นอรหันต์ จึงไม่ควรประมาทใน 4 สิ่ง และให้ตั้งอยู่ในธรรม

Q: ผลของคำสาปแช่งมีจริงหรือ
A: อยู่ที่กำลังจิตของผู้แช่งกับผู้ถูกแช่ง ใครมีมากกว่ากัน ให้รักษาความดี ความดีจะรักษาเรา