ความหมายของคำว่า “โลกธรรมแปด”
วิธีจัดการกับโลกธรรม เพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์