“ถ้าจะให้คนทั้งโลกดีหรือเป็นไปตามที่เราต้องการ แล้วเราถึงจะค่อยมีความสุข นี่โง่สิ้นดี!!”  หรือนึกจะให้คนอื่นเขาเสื่อม เราจะเจริญ คือ คิดจะให้เขาได้ไม่ดี เราจะได้ดี แต่เราต้องคิดเรื่องไม่ดีก่อน พอคิดเรื่องไม่ดี เรานั่นแหละเสื่อมเลย ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราทันที แล้วมันจะไปดีหรือ 

รักษาความดีให้จิตใจตั้งอยู่ในกุศลธรรม ไม่ไหลไปตามกระแสของราคะ โทสะ โมหะ หรือตามกระแสข้อมูลข่าวสาร แต่มั่นคงเมื่อมีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะถูกด่าหักหลังโกรธไม่พอใจ เราต้องมีกำลังใจสูง จึงจะสู้กิเลสในภายใน เริ่มจากมีสติรู้ตัว และห้าวิธีรับมือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

#64-1u27