การสนทนากับคุณทรงพล ชูเวช โดยหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข่าวคราวหรือเรื่องราวในสังคมปัจจุบัน ขึ้นพูดคุยกัน ซึ่งเอพิโสดนี้ยกขึ้นมาใน 3 ประเด็น 

ประเด็นเรื่องการทำบุญให้กับพระ I พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ คนที่ได้สมาธิ คนที่ได้บุญ ก็ตกอยู่กับคน ๆ นั้น แล้วคนอื่นได้อะไร ทำไมต้องใส่บาตรต้องให้พระ เพราะพระไม่ได้ทำอะไรให้เรา แต่ทำเพื่อตนเอง และทำบุญแล้ว ต้องกรวดน้ำแผ่เมตตาไหม บาปบุญมีจริงไหม

ประเด็นเรื่องแชร์แม่มณี I ความโลภมีทุกคนที่ยังเกิดบนโลกนี้ มีกิเลส 3 อย่าง จะปิดกั้นได้ด้วยการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่ โดยเฉพาะหน้าที่ที่ 3 และ 4 จะทำให้โอกาสถูกหลอกน้อยลง จะกำจัดความโลภ ให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆและศีลของเรา เป็นโสตาปัตติยังคะ 4 และอย่าเอาจิตของเราไปใส่ในเรื่องที่กลุ้มใจ ไม่ให้ให้พลังกับมัน แต่ต้องมีฐานที่ตั้งของจิตนั่นคือสติ ระลึกถึงกุศลธรรมแทน

การทบทวนที่ควรใคร่ครวญอยู่เป็นประจำ I ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ให้พิจารณาย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองว่า ความดีมีดีเพิ่มขึ้น หรือ ความชั่วมีลดลงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น ต้องรีบแก้ไขหรือถ้าเป็นอย่างนั้น ความชั่วลดลงอยู่ ความดีมีเพิ่มขึ้นอยู่ ให้ตั้งตนอยู่ในธรรมให้มีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

“รักษาตัวเอง จะเป็นการรักษาอีกคนหนึ่งด้วย แต่ละคนรักษาตัวเอง ก็ได้ชื่อว่ารักษาอีกคนหนึ่งด้วย” การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติเพื่อตัวเอง คนอื่นก็ได้ด้วย คนที่ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตให้เป็นสมาธิ มีความเมตตาต่าง ๆ คนอื่นจะไม่ได้รับการเบียดเบียนประทุษร้าย จะได้รับแต่ความเมตตาจิต ความรักใคร่เอ็นดู คนข้างนอกก็ได้ประโยชน์ด้วย 

ตอนนี้เป็นแผลถูกแทงตอนไหน ยังไม่รู้ตัวเลย ถูกเขาเกี่ยวเหยื่อตอนที่ยินดีพอใจตอนที่ได้ 1,930 บาทนั่นแหละ ถูกเขาเกี่ยวถูกแทงแล้ว ไม่รู้ตัว เพราะมันชาอยู่ ชาเพราะความโลภ เป็นแผลแต่ไม่รู้ตัว เพราะชาไปแล้ว คิดว่าเป็นความสุข เหมือนคนที่ถูกยุงกัดเป็นแผล เกา ๆ จนเหวอะหวะ แต่มันมีความสุขที่เกิดจากการเกานั้นนิดนึง ความสุขที่เกิดจากความโลภนั้นนิดนึง แต่โทษของมันแฝงอยู่ แต่ไม่รู้คือถูกแทงแล้ว 

ถ้าทรงอยู่ในธรรมมีความเมตตา พระพุทธเจ้าเปรียบว่าเรามีโภคทรัพย์มาก ให้เรามีโภคทรัพย์มาก ด้วยการที่มีเมตตา ให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนด้วยการที่มีอิทธิบาท 4 ให้เดินทางไปที่ไหนปลอดภัยด้วยความที่มีสติปัฏฐาน 4 ให้ทำอะไรประสบความสำเร็จด้วยการมีสัมมัปปธานคือความเพียร 4 อย่าง ถ้าตั้งคุณธรรม 4 อย่างนี้ ชีวิตของเราจะมีการเดินทางที่ปลอดภัย มีอายุยืนนาน มีโภคทรัพย์มากและมีการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย

#1949-1u0208