“มองโลกแต่ในแง่ร้ายอย่างเดียว ก็ไม่ดี มองแต่แง่ดีอย่างเดียว ก็ไม่ได้ มองแต่แง่ร้าย ก็เป็นความคิดอกุศล จิตใจหยาบกระด้างขวางโลก มองแต่ในแง่ดี ก็กลายเป็นคนโลกสวย ไม่รอบคอบ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเขาหลอก”

อันดับแรก จึงต้องปรับจิตของเราให้อยู่ดำเนินอยู่ในทางคือมรรคแปดเสียก่อน มองด้วยปัญญา ทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว เพราะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้ว จะไม่สามารถเข้าใจในปัญหาแยกแยะเรื่องราวต่างๆ ไม่ได้ งง ๆ มึน ๆ ก็จะติดกับดักของสุดโต่งทั้งสองข้างได้

ปัญญาจึงเป็นจุดที่สำคัญ ที่เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในชีวิต อย่ามองแต่ในแง่ดีหรือแง่ร้ายเพียงอย่างเดียว ปัญญาที่มีความแหลมคม แทงตลอดเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ สามารถปาดส่วนที่เป็นขี้ริ้ว โทสาคติ ความลำเอียงเพราะชัง ความไม่พอใจ ความเห็นแย้ง ความคิดอกุศลกับคนนั้นคนนี้ คิดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ปาดเอาความประมาทเลินเล่อ ความลำเอียงเพราะชอบ ส่วนที่เผลอเพลิน ไม่รอบคอบ ออกไป เมื่อเฉือนปาดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปได้แล้ว อุเบกขาก็จะมีมาด้วยกันกับเมตตา ใส่มาด้วยกันกับปัญญาแล้วเลย จะเป็นคนใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยที่ไม่ถูกฉกฉวยโอกาส มีจิตใจกว้างขวางขึ้นมาได้ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ ต้องเรียนรู้ด้วยปัญญา

#2025-1u0236