พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่อง หงส์ชื่อสุมุขะไม่ละทิ้งพระยาหงส์ผู้ติดบ่วง เมื่อท่านพระอานนท์เอาตัวเข้าปกป้องพระพุทธเจ้าไม่ให้ถูกช้างนาฬาคีรี
ความสุขทางตา ทางหูที่เราได้รับนั้น คือ กับดักของมาร  ทำให้ใจเราชุ่มด้วยกาม
การใช้ความดี ความจริงใจ สามารถปกป้องตัวเองให้พ้นภัยได้ เอาชนะเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ได้