“มหากปิชาดก” เป็นนิทานชาดกที่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเสวยพระชาติเป็นพญาลิง จึงยกมาใน  2 วาระ ที่ได้ช่วยฝูงลิงบริวารให้พ้นภัย ด้วยความที่เป็นหัวหน้าที่มีจิตใจหนักแน่น เปี่ยมล้นด้วยความเสียสละ ประกอบด้วยปัญญา ได้ใช้ร่างกายของตนต่อเป็นสะพาน โดยใช้เถาวัลย์ที่ผูกไว้ที่เอวตนเอง เพื่อให้ฝูงลิงบริวารทั้ง 80,000 ตัว เหยียบข้ามแม่น้ำ จนหนีจากการถูกไล่ล่าไปได้อย่างปลอดภัยทุกตัว เพราะด้วยจิตใจที่มีความสงเคราะห์ต่อฝูงลิงบริวาร

และในอีกวาระหนึ่ง ด้วยจิตที่มีความเมตตากรุณาแม้ถูกทำร้ายก็ไม่ถือโกรธ ซึ่งในครั้งนั้นได้ช่วยเหลือพราหมณ์ที่เดินหลงป่าเข้ามา แล้วพลัดตกเหวไว้ แต่ด้วยความที่พราหมณ์มีจิตอันเป็นบาปธรรมจึงเป็นเหตุให้คิดชั่ว ทำร้ายได้แม้แต่กับผู้มีคุณแก่ตน พราหมณ์นั้นจึงได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างมาก ด้วยบาปกรรมที่ตนได้กระทำส่งผล

ทั้งนี้ได้นำเป็นเรื่องราวของ พระเจ้าวิฑูฑภะ มาประกอบเพิ่มเติม โดยปรารภเรื่องการสงเคราะห์ญาติจากการที่จะถูกพระเจ้าวิฑูฑภะมาทำร้ายล้าง แต่ห้ามทัพได้เพียงแค่ 3 ครั้ง  เพราะกรรมในกาลก่อนของเหล่าศากยวงศ์ได้ส่งผล

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณา E02S01