การฟังธรรม นอกจากผู้ฟังจะได้รับมงคลชีวิตแล้ว ก็ยังได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วย ซึ่งในเอพิโสดนี้จะได้กล่าวถึง วิธีก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ โดยยกนิทานธรรมบทมาให้ฟังกันถึง 4 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องมีรายละเอียดเบื้องต้นที่น่าสนใจ ดังนี้

ในเรื่องแรก ปรารภเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเกิดมาเป็นตัวเงินตัวทอง และได้ถูกกุหกพราหมณ์ โกหกหลอกลวง หมายจะเอาชีวิตเพื่อจะได้กินเนื้อเป็นอาหาร, เรื่องที่ 2 กล่าวถึงบุรพกรรมของเศรษฐีขี้เหนียวผู้ไร้บุตร, เรื่องที่ 3 การมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร เป็นมงคลอันประเสริฐ และในเรื่องสุดท้าย ปรารภถึงธรรมะที่ได้ในขณะที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้ดำเนินการรักษาบาดแผลพระโลหิตห้อที่พระบาทของพระพุทธเจ้า ที่เกิดจากสะเก็ดหินกระเด็นกระทบ ซึ่งเป็นแผนลอบทำร้ายของพระเทวทัต

คนที่พ้นจากความทุกข์แล้ว เขาก็จะไม่มีความเร้าร้อนที่เกิดขึ้นในกายหรือในใจเลย จิตใจจัมีความสบาย มีความนุ่มเย็น ต่อให้ทางกายมีปัญญาเจ็บป่วยนั่นนี่ อันนี้เป็นธรรมดา ดังที่ตัดไว้กับหมอชีวกว่า “ความเร่าร้อน ย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หาความเศร้าโศกมิได้ หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้ว”