พุทธชัยมงคลคาถา (ตอนจบ)  ในบทที่ 7 ว่าด้วยชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราช ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก และ บทที่ 8 ว่าด้วยชัยชนะที่มีต่อพกพรหม ผู้มีทิฏฐิมานะสูง พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการใดในการรับมือจนเปลี่ยนผู้ที่มีมิจฉาทิฐให้กลับเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ และตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยได้นั้น เป็นเรื่องที่ได้นำเสนอไว้อย่างน่าสนใจ 

ผู้ฟังสามารถนำหลักธรรมและวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นแบบอย่าง ที่ได้นำเสนอไล่เรียงมาตั้งแต่บทที่ 1 ถึง 8 นี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติและรับมือเมื่อต้องเผชิญกับบุคคลประเภทต่าง ๆ  อันจะทำให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม และกระแสแห่งธรรมได้