ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระอัญญาโกณฑัญญะ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 188)
พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางผู้เป็นรัตตัญญู
พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมจักรกัปวัตนสูตร เป็นปฐมเทศนาแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ ธรรมจักษุ ( ดวงตาเห็นธรรม) เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา” ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว 
พระอัญญาโกณฑัญญเถระถือเป็นปฐมสาวกหรือเป็นปฐมเถระที่ได้รับการอุปสมบทแบบ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และเรียกผู้ได้รับการอุปสมบทว่า “เอหิภิกขุ” โดยการตรัสว่า “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” ด้วยการตรัสเพียงเท่านี้ก็ทำให้ผู้มาขอบวชสำเร็จเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาแล้ว