ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระอนุรุทธะ ((พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 192)
พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ
สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ โดยการละมานะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการละกิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจ ซึ่งเรียกว่า สังโยชน์ ๑๐