ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระสารีบุตร (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 189)
พระสารีบุตร เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญามาก เป็นยอดธรรมเสนาบดี ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา