พระราธะ ภิกษุผู้ว่าง่าย เป็นภิกษุรูปแรกที่บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม และเป็นอสีติมหาสาวก 1 ใน 80 รูป ที่มีความคุณธรรมที่เลิศในด้านความเป็นผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง
ความเป็นมาของท่านพระราธะ ทำไมจึงเป็นผู้ว่าง่าย เกี่ยวข้องอย่างไรกับท่านพระสารีบุตร ที่มีความกตัญญูกตเวที และคุณธรรมในความเป็นเลิศในเรื่องปฏิภาณ
พระราธะเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น บอกอย่างไรทำอย่างนั้น ไม่เกี่ยงงอน เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่าย เป็นผู้ที่มีปฏิภาณ คือ ความสามารถในการที่โต้ตอบได้ทันทีทันควัน เป็นปัญญาที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดทันการ คือ มีปฏิสัมภิทา มีความแตกฉาน

ถ้ามีภิกษุอย่างพระราธะมากๆ ศาสนาของเราเจริญแน่นอน พระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ที่บวชให้ สามารถรับพระได้ไม่จำกัด และสามารถที่จะให้ศาสนาดำรงอยู่ ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานทีเดียว