ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระมหาโมคคัลลานะ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 190)
พระมหาโมคคัลลานะ เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์มาก ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ