ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระมหากัสสปะ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 191)
พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์
ปฏิบัติธุดงค์วัตรอย่างไรเพื่อขูดเกลากิเลส