ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระมหาปันถกเถระและพระจูฬปันถกเถระ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 198-200)

เรื่องราวประวัติความเป็นมา บุพกรรมของพระมหาปันถกและพระจูฬปันถก…คุณธรรมใดที่ทำให้ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า…แม้กระนั้นก็ยังเป็นต้นบัญญัติอาบัติปาจิตตีย์

Time Index

[03:38] ดั้งเดิม 2 คน
[07:21] อธิบายคุณธรรม
[11:17] ความเป็นมา ชาติสุดท้าย มหาปันถก
[25:42] บุพกรรมของพระจูฬปันถก
[27:48] เรื่องหนูตาย
[39:50] เรื่องรู้น่ะคิดอะไรอยู่
[45:59] ชาติสุดท้าย
[48:57] หมอชีวก
[51:57] ต้นบัญญัติ อาบัติ
[54:57] สรุป