ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระภัททิยะทั้ง 3 รูป (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 193-194)

เรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระภัททิยะทั้ง 3 รูป ได้แก่
รูปที่ 1: พระภัททิยะ ผู้ชึ่งเป็น 1 ในพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
รูปที่ 2: ภัททิยกาฬิโคธายบุตร เป็นผู้เลิศในด้านมีตระกูลสูง
รูปที่ 3: ลกุณฏกภัททิยะ (เป็นพระภัทธิยะผู้มีร่างเล็ก) เป็นผู้เลิศในด้านมีเสียงไพเราะ