ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระปินโฑลภารทวาชะ ((พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 195)
พระปินโฑลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท
เหตุปัจจัยที่ทำให้บวชได้นาน (ภารทวาชสูตร)
ต้นบัญญัติห้ามแสดงอิทธิปาฎิหาริย์