ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ผู้เลิศในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 196)
‘ทำอย่างไรสอนอย่างนั้น’ คือทางของผู้เป็นเอก ผู้เป็นที่สุดของพระธรรมกถึกในศาสนานี้
ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก นี้ จะมาย้อนรอยทางชีวิตของผู้ทรงคุณในด้านการแสดงธรรม ผู้เป็นเลิศกว่าใคร
กรรมอะไร และคุณธรรมอะไรทำให้ท่านเป็นที่สุดของพระธรรมกถึก และยังเป็นอาจารย์ของพระอานนท์เถระผู้เป็นพหูสูต ผู้ที่ทั้งสามารถบรรลุคุณธรรมที่รู้ได้ยาก และยังสามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วย สมเป็นแบบอย่างที่พระศาสดาได้ยกย่องไว้ว่าท่านนี้คือที่สุดของ ‘พระนักเทศน์’’ ในศาสนาของพระองค์

Time Index

[01:20] อวยพรปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์ ปี 2562)
[09:26] บุพกรรมของปุณณมันตานีบุตร
[16:53] ปฏิบัติอย่างไร สอนอย่างนั้น ‘กถาวัตถุ 10’
[20:31] คุณธรรมของผู้เป็น ‘ธรรมกถึก’
[22:28] ลีลาการไขปัญหา
[24:39] ลีลาการตั้งคำถาม
[28:06] พระธรรมกถึก ผู้ทรงคุณเพื่อผู้อื่น
[33:14] ความบริสุทธิ์ 7 ‘รถวินีตสูตร’
[45:36] อุปมาด้วยรถ 7 ผลัด
[54:31] ปรมาจารย์ของพหูสูต