อย่างไรที่จะอยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุข ทั้งสามีภรรยาที่ครองเรือนมาหลายสิบปี จะนิ่งหรือจะพูด ที่สำคัญต้องมีสติ มีเมตตา มีความดีได้ทำร่วมกันมา และจะไม่มีปัญหาระหว่างวัย พ่อแม่กับลูก พูดกันไม่รู้เรื่อง ซึ่งเมื่อฟังตอนนี้แล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในบริบทที่แตกต่าง

Generation gap ไม่ได้มีจริง แต่เป็นกิเลสของคนรุ่นหนึ่งที่มีอาสวะสั่งสมมาเป็นแบบหนึ่ง อีกรุ่นหนึ่งก็มีอาสวะสั่งสมมาอีกแบบหนึ่ง อาสวะเหมือนกัน แต่แตกต่างกัน สร้างกิเลส สร้างความทุกข์ให้เราเหมือนกัน แต่เราควรทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน จุดไหนที่ลงกันได้ เข้ากันได้ เอาปัจจุบันนี้ มันถึงจะไปกันได้

#64-1u28