ในชีวิตของเรามันต้องเผชิญปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เรื่องทางบ้าน การเรียน การงาน เป็นเหมือนโจทย์เป็นปัญหา เป็นสมการที่ต้องแก้ด้วยตัวเราเอง เพราะคือสมการชีวิต เราจะนำธรรมะมาปรับเข้ากับในสมการชีวิตของเราอย่างไร
สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เฉพาะเจาะจงมาที่เรื่องหนี้สินที่เป็นปัญหากับใครแล้ว มันเป็นเครื่องขวาง เครื่องข้อง เครื่องหนักใจอย่างมาก เราจะปรับสมการนี้อย่างไร
ปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้แก้ได้ด้วยเงิน ปัญหาที่ไม่ได้อยู่ที่เงินด้วยซ้ำ แต่อยู่ที่ความเข้าใจเรื่องการเงิน “อานนท์ เธอเห็นไหม อสรพิษ”
ปัญหาคือความกลัวและความโลภ จะเอาความกลัวและความโลภที่มันเกาะอยู่ที่จิตใจของเราออกไป ด้วยเครื่องมือคือมรรคแปดได้อย่างไร

Time Index

[02.06] ปัญหาหนี้สิน 75 ล้านของครอบครัว ทรัพย์สินทั้งหมดจำนองไว้กับธนาคาร ธุรกิจไม่เป็นระบบ มีปัญหาสภาพคล่อง จะตัดสินใจทำอะไร ก็ติดที่พ่อแม่ จนทะเลาะกันในครอบครัว เป็นโรคซึมเศร้า

[11.30] “พุทธะภาษิตเรื่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงทำหน้าที่เดียวกัน” คือ เป็นผู้บอกหรือชี้แนะทาง ผู้ประพฤติตามคำบอก ย่อมพ้นจากเครื่องผูก

[13.12] เงินเป็นอสรพิษร้าย เป็นอันตราย ประโยชน์มี แต่ถ้าทำไม่ดี มันฉกกัดเราได้

[16.25] ปัญหาของการเงินไม่ใช่ตัวเงิน แต่มันอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องการเงิน

[17.00] การกู้หนี้เป็นทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลก เพราะทุกข์ที่จะต้องตามมา

[24.18] ปรับสมการให้เอาทางตรง ไม่อ้อม คือธรรมะ

[25.48] Fear & Greed จะให้เริ่มผูกปม

[29.36] เปิดทางน้ำเข้า 4 ปิดทางน้ำออก 4

[41.31] การแก้ไข ต้องใช้ความกล้า เผชิญหน้ากับความจริง

[42.31] อาจจะไม่ใช่เรื่องกรรม อย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐี

[46.02] อริยทรัพย์คือศรัทธา ศีล ความกล้า ความเพียร และปัญญา

[50.55] จะแข็งแรงได้ ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต จะทำให้พัฒนาได้

[51.04] จะไม่จนใจ ต้องมีอริยทรัพย์

[55.14] ปัญหาเรื่องการเงิน ที่มาจากความกลัวและความโลภ ที่ผูกเงื่อนปมขึ้น ๆ ทำให้มันโผล่มาเป็นปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องของหนี้สิน และทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6 ให้ถูกต้อง

[58.15] หน้าที่ในทิศทั้ง 6 ที่จะไม่เป็นภัย

#1u0104-1-190422