ในภาวะวิกฤติโควิด 19 จะทำอย่างไรให้เราปรับตัวเข้าสู่การดำเนินชีวิตในวิถีแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้มีความผาสุกอยู่ได้โดยเร็ว พระพุทธเจ้าตรัสเตือนเอาไว้ถึงภัยในอนาคต 5 อย่าง เราจึงต้องให้มีธรรมะก่อน เพื่อที่ว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะมีความผาสุกเกิดขึ้นได้ ซึ่งในเรื่องของการปรับตัวนั้น อย่างแรกเลย เราต้องมีศรัทธา มีความมั่นใจก่อนในความที่เมื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วจะทำให้เรามีความผาสุกได้ ปัญญาจะเป็นตัวที่มาเสริมศรัทธา ให้มีความมั่นใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต

อย่างที่ 2 ถ้าอยู่สบายเกินไป อาจจะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้ เช่น ในภาวะปกติ ก็มีความเพลิดเพลินไปในสถานบันเทิงต่าง ๆ  กินดื่มเที่ยว ไม่มีวินัย ใช้จ่ายเกินตัว แต่พอเกิดวิกฤตขึ้น สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไป จะต้องประหยัดมัธยัสถ์ คิดให้รอบคอบ มีการทำงบประมาณ (Budget) ซึ่งเมื่ออยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมมันเกิด การอยู่ลำบากจึงดีกว่า เปรียบไว้กับการดัดลูกศรที่มันงอให้ตรง

ประเด็นในที่นี้ คือ ไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบาก แต่เห็นแก่ความดีที่มันจะเกิดขึ้น จะดีหรือไม่ดี ไม่ใช่ดูที่ว่า สุขมากหรือสุขน้อย แต่ดูที่กุศลธรรมที่เรามี มันเป็นสิ่งที่ดีเราจึงทำ ซึ่งทั้งสองข้อนี้ จะทำให้เราสามารถปรับตัวได้โดยง่ายไม่ลำบากเกินไป

“ตู้ปันสุข” เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความดี มีการให้ทาน เป็นการสงเคราะห์ เป็นสิ่งที่ควรทำ และที่สำคัญ อย่าทำให้บุญของเราเศร้าหมอง เมื่อเห็นคนอื่นทำไม่ดี พอจิตเศร้าหมอง ความตระหนี่จะเข้าแทรกได้ แล้วใครที่เสียประโยชน์ ก็ตัวเรา นั่นเอง จึงต้องรักษาจิตของเราให้ดี ระลึกถึงส่วนที่ดี ตั้งสติเอาไว้ 

การ “ให้” ไม่ได้จะกลัวเสียอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เขามาเอาไป นี่แหละมันดีแล้ว เพราะเราไม่ได้กลัวเสีย แต่เรากลัวที่จะไม่ได้ให้

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E29 , S02E25 , S02E22 , S02E19 , ใต้ร่มโพธิบท S07E53  

#2022-1u0233