ไม่ได้จะเอาว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิด แต่สิ่งที่จะเอา คือ ความที่จิตใจของทั้งสองฝ่าย ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ไม่เศร้าหมอง นั่นคือ สัมมา นั่นคือ ถูก 

“จิตใจของคนเราไม่เหมือนกัน จากจิตใจของเราที่ไม่ดี ให้ดีขึ้นแล้ว จากจิตใจของเขาที่ไม่ดี จะเปลี่ยนแปลงให้ดีได้ อาจจะใช้เวลา” กระบวนการสื่อสารความจริง (Total Truth Process) ที่จะปรับเชื่อมจิตใจของทั้งสองฝ่าย จิตใจของเรา เราปรับเอง แต่จิตใจของเขา เราจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มอย่างไร

#64-1u31