“ความผาสุก” ตรงนี้สำคัญ ในสถานการณ์ที่คับขันอย่างนี้ มีความบีบคั้นหวงกั้น เต็มไปด้วยภัยต่าง ๆ ทั้งในเรื่องสุขภาพร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ  เศรษฐกิจสังคม แต่ถ้าเรามีจิตใจที่มีกำลังใจสูง ก็จะมีความผาสุกอยู่ได้ ไม่ใช่อยู่ด้วยความโกรธ ความกลัว ไม่ใช่ได้ด้วยการยื้อแย่งแข่งดีแข่งเด่น แต่อยู่ได้ด้วยความเมตตา ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยการแบ่งปัน และต้องอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเมื่อพูดถึงความเมตตาแล้ว ก็ต้องมาพร้อมด้วยกันกับ กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็นพรหมวิหาร 4 ที่ต้องมาด้วยกัน

ดังนั้น เราจึงต้องเพ่งจิตของเราไว้ให้ถูก เล็งเห็นจุดอะไรที่จะมีผลดีในช่วงวิกฤตเช่นนี้ได้บ้าง ผลดีในที่นี้คือ ในเรื่องสามัญญผล เป็นเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องมรรคเรื่องทางสายกลาง โดยเริ่มจากการฝึกสติ ตั้งสติเพื่อรักษาความดีในจุดนี้ของเราเอาไว้ 

คำว่า “บุญ” เป็นชื่อของความสุข จะทำให้เกิดบุญได้ด้วย ทาน ศีล และภาวนา ซึ่งความสุขที่แท้จริง ก็คือ การกำจัดกิเลสที่อยู่ในใจของเราออกไปให้ได้ด้วยการภาวนาหรือการพัฒนาจิต และผลที่หวังได้ 4 อย่าง จากการสร้างบุญไม่ว่าจะด้วยทาน ศีล หรือภาวนาก็ตาม นั่นคือ ความเป็นอริยบุคคล 4 ในขั้นผล นี้จึงเป็นการทำบุญหวังผลที่ถูกต้อง

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S08E28 , ใต้ร่มโพธิบท S08E28 , S07E53 , #วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา , #สังคหวัตถุสี่

#2018-1u0229